logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Gåejmie

 

Jis sïjhth gåejmie Saemien Åålmegisnie åarjelsaemien dajvesne sjïdtedh, dle tjoevere mijjese åålmegasse govlesadtedh. Datne maahtah dam darjodh daennie goeresne mij daennie svaalhtesisnie gaavnh. Vuelelen maahtah lohkedh mij krïebpsje.

 

Njoelkedassh Saemien Åålmegasse åarjelsaemien dajvesne.

 

§ 6 Gåejmie jïh gïelereaktoe                                                                                 

Gåejmie Dennie nöörjen gærhkosne aaj gåejmie saemien åålmegisnie åarjelsaemien dajvesne sjædta jis jïjtjemse bievnedh dennie åarjelsaemien gåejmielåhkosne  jïh:

a)      åtna jïjtje saemie lea jallh pruvreme, guejmie jallh ektiejielije saemine jïh åarjelsaemien dajvesne årroeminie jallh

b)      åtna jïjtje lea saemie lea jallh pruvreme, guejmie  jallh ektiejielije saemine  jïh åarjelsaemien dajven ålkoebielesne årroeminie jallh

c)       eejhtegh gïeh leah gåejmieh åarjelsaemien åålmegisnie jallh

d)      jeatjah vïedeldihkie åarjelsaemien gærhkoejieliemasse åtna, dejstie lihkebe njoelkedassijste mah åålmegeraerie lea nænnoestamme.

Saemien Åålmegeraerie (SÅR) lea aamhtesisnie 15/10 naemhtie nænnoestamme:

1) Gåejmie Nöörjen Gærhkosne gïeh Sveerjesne årroeminie jïh åtna jïjtje saemie lea jallh pruvreme, guejmie jallh ektiejielije åarjelsaemine, maahta Saemien Åålmeginie gåejmine sjïdtedh åarjelsaemien dajvesne.

2) Jeatjah gïeh sijhtieh Saemien Åålmegisnie gåejmine sjïdtedh tjoevere goerem mijjese seedtedh gusnie tjåådtje mannasinie sæjhta gåejmine årrodh jïh magkerh vïedteldihkie saemien gærhkojne åtna.

Jis gåejmie sæjhta sjïdtedh jïh jïejkh båetieh dle Nidaros Bispedömmeraerie nænnoste. Gåejmie gie lea gærhkoen veeljemereakta maahta gïelem vedtedh gosse Åålmegeraerie veeljemem åtna jïh mearan åålmegetjåanghkoe jåhta.

Dah gïeh leah gåejmie Åålmegisnie eah leah naan gaertjiedimmie reaktosne jïh dïedtine utnieh gusnie dah gåemieh årroeminie. 

Jis datne sïjhth gåejmine ohtsedh dej væhta d) II) mietie, dle maahtah dov goerem mijjese sedtedh.

 

Saemien Åålmege - Samisk Menighet

Gløttvegen 2

7750 Namdalseid

 

 

 

Forskrifter Saemien Åålmege

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Saemien Åålmeges ungdomstreff

Velkommen til Saemien Åålmeges ungdomstreff

26.10.2019 i Røyrvik!                                             

        

 

Hva: Saemien Åålmege inviterer ungdom (i samarbeid med Gïeleaernie, Røyrvik) til dagstreff lørdag den 26.oktober i Røyrvik. Arrangementet er en del av markeringen av «Gïelevåhkoe/Samisk språkuke» i Røyrvik i uke 43.

 

Påmeldingsfrist: Innen mandag 21.10 til Meerke.

Valgresultat av kirkevalget 2019

Her er resultatet fra årets valg til Saemien Åålmege Raerie

Konfirmasjon 2019 / 2020

Konfirmasjon 2019 / 2020

Saemien Åålmege / Samisk menighet i sørsamisk område (SÅ) inviterer ungdom født 2005 til konfirmantundervisning / konfirmasjonsopplegg undervisningsåret 2019/2020.

Undervisningen vil legge vekt på samisk identitet, språk, kultur og samisk kristendomsforståelse.  Den avsluttende konfirmasjonsleiren blir 3.-9.august 2020 med konfirmasjonsgudstjeneste søndag 9. august 2020. Sted er ennå ikke avklart.

Det er lagt opp til 3 leirsamlinger og en del hjemmeoppgaver med nettundervisning. I tillegg inviteres konfirmantene til en ungdomssamling som er under planlegging.

Invitasjon til «aahketjh jïh aajjetjh»

Invitasjon til «aahketjh jïh aajjetjh»

Saemien Åålmege inviterer til treff «Aahketjh jïh ajjetjh» på Majavatn 14.-16.juni 2019. Treffet er et møtested mellom barnebarn og besteforeldre.

Eldretreff Namsos 2019

Mandag 6. mai er det eldretreff i Namsos

Her er programmet.

Sannhets- og forsoningskommisjonen

Under årets Familiesamling hadde vi besøk av Håkon Hermanstrand som er medlem i Stortingets "kommisjon som skal granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner", som er den lange tittelen på kommisjonen.

Etter Familiesamling 2018

Et av hoved temaene på årets Familiesamling var Jorunn Jernsletten sitt foredrag Samiske landskap, tilhørighet og trosliv,

dette kan du lese i sin helhet her.

Nidaros biskop

Herborg Finnset er den første kvinne som er biskop i Nidaros bispedømme.

Evighetens soloppgang

- påskeandakt

Kvinnene som var på vei til graven i hagen en tidlig morgen, bar på sorgen over en venn. Men det var noe mer: Det var en drøm og et håp som var falt i grus. Alt var over. De hadde vært der da Jesus døde. De hadde vært her da Josef fra Arimatea hadde fått ham gravlagt, de var her nå.

De søkte han som var død og begravet. De fant ham ikke. De skulle finne en annen. De hadde stått nærmest og sett at Jesus døde, at livet hadde ebbet ut. Kvinnene fikk se og snakke med engelen, og ble skrekkslagne og glade budbringerne til disiplene. Det var godt at de også fikk møte forandringen.  Kanskje hadde noen av dem skjønt mer av hvem Jesus var, enn de tolv disiplene hadde?  Noen små fortellinger kan tyde på det.

Takk fra biskop Tor Singsås

TAKK

Jeg har vært biskop i Nidaros i 9 år, og prest i Nidaros bispedømme i nærmere 40 år. Nå går jeg av med pensjon 1. september 2017.

Ved tjenestetidens slutt, vil jeg takke alle jeg har møtt som biskop i disse årene.

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS