logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Gåejmie

 

Jis sïjhth gåejmie Saemien Åålmegisnie åarjelsaemien dajvesne sjïdtedh, dle tjoevere mijjese åålmegasse govlesadtedh. Datne maahtah dam darjodh daennie goeresne mij daennie svaalhtesisnie gaavnh. Vuelelen maahtah lohkedh mij krïebpsje.

 

Njoelkedassh Saemien Åålmegasse åarjelsaemien dajvesne.

 

§ 6 Gåejmie jïh gïelereaktoe                                                                                 

Gåejmie Dennie nöörjen gærhkosne aaj gåejmie saemien åålmegisnie åarjelsaemien dajvesne sjædta jis jïjtjemse bievnedh dennie åarjelsaemien gåejmielåhkosne  jïh:

a)      åtna jïjtje saemie lea jallh pruvreme, guejmie jallh ektiejielije saemine jïh åarjelsaemien dajvesne årroeminie jallh

b)      åtna jïjtje lea saemie lea jallh pruvreme, guejmie  jallh ektiejielije saemine  jïh åarjelsaemien dajven ålkoebielesne årroeminie jallh

c)       eejhtegh gïeh leah gåejmieh åarjelsaemien åålmegisnie jallh

d)      jeatjah vïedeldihkie åarjelsaemien gærhkoejieliemasse åtna, dejstie lihkebe njoelkedassijste mah åålmegeraerie lea nænnoestamme.

Saemien Åålmegeraerie (SÅR) lea aamhtesisnie 15/10 naemhtie nænnoestamme:

1) Gåejmie Nöörjen Gærhkosne gïeh Sveerjesne årroeminie jïh åtna jïjtje saemie lea jallh pruvreme, guejmie jallh ektiejielije åarjelsaemine, maahta Saemien Åålmeginie gåejmine sjïdtedh åarjelsaemien dajvesne.

2) Jeatjah gïeh sijhtieh Saemien Åålmegisnie gåejmine sjïdtedh tjoevere goerem mijjese seedtedh gusnie tjåådtje mannasinie sæjhta gåejmine årrodh jïh magkerh vïedteldihkie saemien gærhkojne åtna.

Jis gåejmie sæjhta sjïdtedh jïh jïejkh båetieh dle Nidaros Bispedömmeraerie nænnoste. Gåejmie gie lea gærhkoen veeljemereakta maahta gïelem vedtedh gosse Åålmegeraerie veeljemem åtna jïh mearan åålmegetjåanghkoe jåhta.

Dah gïeh leah gåejmie Åålmegisnie eah leah naan gaertjiedimmie reaktosne jïh dïedtine utnieh gusnie dah gåemieh årroeminie. 

Jis datne sïjhth gåejmine ohtsedh dej væhta d) II) mietie, dle maahtah dov goerem mijjese sedtedh.

 

Saemien Åålmege - Samisk Menighet

Heggvollveien 6

7882 Nordli

 

 

 

Forskrifter Saemien Åålmege

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Avlysning Familiesamlingen 2021

SÅR beklager at de ser seg nødt til å avlyse årets planlagte familiesamling ( 19-21.mars 2021) pga Covid-19 situasjonen.

Lytt til bibeltekster på sørsamisk

Nå kan du høre søndagens tekst på sørsamisk.

SÅR støtter uttalelse fra Samisk kirkeråd

SÅR har i møte 28 sept vedtatt å støtte Samisk kirkeråds uttalelse av 10. sept 2020 om at alle skal føle seg velkommen i kirken.

Uttalelsen gjengis i sin helhet her.

Støtteerklæring til Åarjel-Fovsen og Jillien-Njaarke

-  i forbindelse med vindkraftutbygging i deres reinbeiteområder.

Salmestafett Korona nr 8

Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet.

Hva kan den si oss i dag?

Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros. Vi vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

Nidaros bispedømme er gjennom Samarbeid menighet og misjon (SMM) engasjert i misjonsarbeid i mange land gjennom organisasjonene: NMS, Normisjon, Misjonsalliansen, Israelsmisjonen, Stefanusalliansen, HimalPartner, Areopagos. Hele verden lider av koronapandmien.

Denne salmestafetten er med og støtter de sju organisasjonene i denne tiden, slik at evangeliet gjennom ord og handling kan nå ut til mange mennesker i denne krevende tiden.

Salmestafett korona. Nr 1

Samarbeid menighet og misjon i Nidaros er i gang med en stafett over Davids salmer i denne koronatid. Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros.

- Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet. Hva kan den si oss i dag? Salmestafetten vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

- Misjonsarbeidet lider ekstra sterkt i denne tiden. Aktiviteter må stanse. Folk kan ikke møtes. Menigheter mister fellesskapsfunksjonen. Ansatte i misjonsorganisasjoner permitteres.

- Derfor håper vi at salmestafetten også kan gi økonomisk hjelp til misjonsarbeid vi er involvert i Nidaros

Kirkens SOS

UNDERSØKELSE: ER DET BEHOV FOR KRISETJENESTE PÅ SAMISK?

Samiske gudstjenester og andakter på nett.

Vi opplever nå en tid da vi ikke lenger kan møtes og samles på vanlig vis. Samisk kirkeråd har tatt initiativ til å samle samlet ulike nettressurser med gudstjenester og andakter.

Samisk kirkelivskonferanse 2020

Samisk kirkelivskonferanse = webinar i juni 2020

Webinar onsdag 3. juni.

Se nedenstående informasjon fra Samisk kirkeråd

Avlyser arrangement for Saemien Åålmege.

På grunn av fare for Korona-smitte og at vi må ta vårt ansvar for å begrense smitten, blir planlagte arrangement avlyst eller flyttet. Tiltak vurderes ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger, og der kommuner har innført strengere tiltak enn dette, vil kirken rette seg etter disse.

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS