logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Gåejmie

 

Jis sïjhth gåejmie Saemien Åålmegisnie åarjelsaemien dajvesne sjïdtedh, dle tjoevere mijjese åålmegasse govlesadtedh. Datne maahtah dam darjodh daennie goeresne mij daennie svaalhtesisnie gaavnh. Vuelelen maahtah lohkedh mij krïebpsje.

 

Njoelkedassh Saemien Åålmegasse åarjelsaemien dajvesne.

 

§ 6 Gåejmie jïh gïelereaktoe                                                                                 

Gåejmie Dennie nöörjen gærhkosne aaj gåejmie saemien åålmegisnie åarjelsaemien dajvesne sjædta jis jïjtjemse bievnedh dennie åarjelsaemien gåejmielåhkosne  jïh:

a)      åtna jïjtje saemie lea jallh pruvreme, guejmie jallh ektiejielije saemine jïh åarjelsaemien dajvesne årroeminie jallh

b)      åtna jïjtje lea saemie lea jallh pruvreme, guejmie  jallh ektiejielije saemine  jïh åarjelsaemien dajven ålkoebielesne årroeminie jallh

c)       eejhtegh gïeh leah gåejmieh åarjelsaemien åålmegisnie jallh

d)      jeatjah vïedeldihkie åarjelsaemien gærhkoejieliemasse åtna, dejstie lihkebe njoelkedassijste mah åålmegeraerie lea nænnoestamme.

Saemien Åålmegeraerie (SÅR) lea aamhtesisnie 15/10 naemhtie nænnoestamme:

1) Gåejmie Nöörjen Gærhkosne gïeh Sveerjesne årroeminie jïh åtna jïjtje saemie lea jallh pruvreme, guejmie jallh ektiejielije åarjelsaemine, maahta Saemien Åålmeginie gåejmine sjïdtedh åarjelsaemien dajvesne.

2) Jeatjah gïeh sijhtieh Saemien Åålmegisnie gåejmine sjïdtedh tjoevere goerem mijjese seedtedh gusnie tjåådtje mannasinie sæjhta gåejmine årrodh jïh magkerh vïedteldihkie saemien gærhkojne åtna.

Jis gåejmie sæjhta sjïdtedh jïh jïejkh båetieh dle Nidaros Bispedömmeraerie nænnoste. Gåejmie gie lea gærhkoen veeljemereakta maahta gïelem vedtedh gosse Åålmegeraerie veeljemem åtna jïh mearan åålmegetjåanghkoe jåhta.

Dah gïeh leah gåejmie Åålmegisnie eah leah naan gaertjiedimmie reaktosne jïh dïedtine utnieh gusnie dah gåemieh årroeminie. 

Jis datne sïjhth gåejmine ohtsedh dej væhta d) II) mietie, dle maahtah dov goerem mijjese sedtedh.

 

Saemien Åålmege - Samisk Menighet

Heggvollveien 6

7882 Nordli

 

 

 

Forskrifter Saemien Åålmege

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Öppet seminar med sydsamisk bibelöversättning på Gaaltije, Östersund

Tidsdagen och onsdagen 11.-12. Februari kl. 0900‒1500: Öppet seminar med sydsamisk bibelöversättning på Gaaltije Sydsamiskt Kulturcentrum, Köpmangatan 58 i Östersund.

Välkomna 

Åpent møte, Sannhets- og forsoningskommisjonen i Trondheim

Sannhets- og forsoningskommisjonen ønsker velkommen til åpent møte, Kulturtorget på Trondheim folkebibliotek, lørdag 25. januar fra 16.00-18.00.

Familiesamling 2019

Velkommen til årets familiesamling i Trondheim

22.—24. november 2019

 

Gudstjeneste i Ilen kirke

Søndag 24. november kl. 11.00

Kirkekaffe på Comfort hotell.

Påmelding senest 8. november til:

Monica Kappfjell                  

e-post: samiskmenighet@kirken.no                 

Tel: 993 49 477

Betal senest 15. november 2019

Betaling med VIPPS. Bruk «Betal» til: 90794Husk! skriv melding:  k2901301 -p2902063  + hvem du betaler for.

Betaling til konto: 2801.45.98164Husk! skriv melding:  k2901301 -p2902063  + hvem du betaler for.

 

 Program her

Gudstjeneste i Røyrvik 27 oktober 2019

2019 er FNs internasjonale urfolksspråkår. I denne sammenhengen ble det arrangert Samisk språkuke 21.-27. oktober i Røyrvik. Det hele ble avsluttet med en flott gudstjeneste.

Saemien Åålmeges ungdomstreff

Velkommen til Saemien Åålmeges ungdomstreff

26.10.2019 i Røyrvik!                                             

        

 

Hva: Saemien Åålmege inviterer ungdom (i samarbeid med Gïeleaernie, Røyrvik) til dagstreff lørdag den 26.oktober i Røyrvik. Arrangementet er en del av markeringen av «Gïelevåhkoe/Samisk språkuke» i Røyrvik i uke 43.

 

Påmeldingsfrist: Innen mandag 21.10 til Meerke.

Valgresultat av kirkevalget 2019

Her er resultatet fra årets valg til Saemien Åålmege Raerie

Konfirmasjon 2019 / 2020

Konfirmasjon 2019 / 2020

Saemien Åålmege / Samisk menighet i sørsamisk område (SÅ) inviterer ungdom født 2005 til konfirmantundervisning / konfirmasjonsopplegg undervisningsåret 2019/2020.

Undervisningen vil legge vekt på samisk identitet, språk, kultur og samisk kristendomsforståelse.  Den avsluttende konfirmasjonsleiren blir 3.-9.august 2020 med konfirmasjonsgudstjeneste søndag 9. august 2020. Sted er ennå ikke avklart.

Det er lagt opp til 3 leirsamlinger og en del hjemmeoppgaver med nettundervisning. I tillegg inviteres konfirmantene til en ungdomssamling som er under planlegging.

Invitasjon til «aahketjh jïh aajjetjh»

Invitasjon til «aahketjh jïh aajjetjh»

Saemien Åålmege inviterer til treff «Aahketjh jïh ajjetjh» på Majavatn 14.-16.juni 2019. Treffet er et møtested mellom barnebarn og besteforeldre.

Eldretreff Namsos 2019

Mandag 6. mai er det eldretreff i Namsos

Her er programmet.

Sannhets- og forsoningskommisjonen

Under årets Familiesamling hadde vi besøk av Håkon Hermanstrand som er medlem i Stortingets "kommisjon som skal granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner", som er den lange tittelen på kommisjonen.

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS