logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier


Kristedh

 

Gosse maanam edtja kristedh, dle maehtiejibie maanese sïlpebåaloem sjïeledidh. Daate sïlpe lea guhkiem aerpievuekiem åtneme jïh mijjieh libie dam sïlpem mijjen ektenes vaalteme. Ohtjetje kroessem dan sïlpe båaloen nuelesne guktie dïhte gærhkoen væhtam vuesehte. Gååvnesieh naan våaroeh guktie maehtiejibie dam båaloem maanese sjïeledidh. Naaken dijjieh eejtegistie tjoeverieh saemien aaleeste utnedh jïh dle mubpie gyrhkesjimme tjoevere aaj saemien sisvegem utnedh.

Hævvi Saemien Åålmege vaajtele aaj maanam edtja Saemien Åålmegeraaran tjaangedh. Dam aelhkebe dorje guktie maehtiejibie maanam dåeriedidh jïh eejhtegidie gaskesategem vedtedh dej darjomh mah maanide åadtjoeh gosse byjjenin.

Gååvnese aaj kriste teksth saemiengïelesne dovne eejhtegidie jïh kristeejhtegidie. Sisvege daejnie tekstine lea Kristenliturgijen jïh aaj sijjem åtna tjaeledh gusnie jïh gåessie edtjijidie maanam kristedh jïh aaj kristeejhtegi nommh.

 

 bollere3.jpg  

Sïlpebåaloem

Gosse maanam edtja

kristedh, maehtiejibie

sïlpebåaloem maanese

sjïeledidh.

   sorsamisk_daapsbrosj-web1.jpg

Kristemejuvnehtsem

tekstine åarjelsaemien-

gïelesne eejtegidie jïh

kristeejtegidie.

 

Skylledh

Fïerhten jaepien Saemien åålmegeraerie åarjelsaemien dajvesne jaapetje skyllijh skyllijeööhpehtimmien suehpeden/ruffien askese böörie.

Ööhpehtimmien våaroeh lea saemien identiteete, gïele jïh kultuvre jïh saemien kristen-goerkeles. Jïjtjehke skylleme lea mïetsken aske jïh tjåanghkojde lea joekehtsh sijjine åarjelsaemien dajvesne utniejibie. Jaepie 2012 dle skylleme lij Værnes gærhkosne jïh jaepie 2013 dle Yttern gærhkosne Raanan tjïeltesne. Daan jaapetje skyllijh 2014 edtjieh Rörosne gærhkosne skyllemem årrodh.

 

Skyllemeööhpehtimmie

Ööhpehtimmieh leah golmen aejkien jaepiej dle skyllijh tjåanghkenin. Voestes aejkien skïerreden aske. Fïereguhten tjåanghkoej gaske lea maajhööhpehtimmien baaktoe. Mubpien tjåanghkoe lea njoektjen aske 2014. Daan jaepien 2014, edtjijibie Saemien gærhkoeraerine ektievuekiebarkoem utnedh. Daan tjåanghkose dle gaajhkh saemienskyllijh abpe nöörjeste båetieh.

Nov sån daejriejibie naan skyllijh sijhtieh jïjtjedh hïejmeraeresne skylledh, mohte læjhkan åadtjoejidie dåeriedidh mijjen saemien ööhpehtimmesne jïh aaj dåeriedidh gosse edtjiejibie saemien ööhpehtimmide orrijidh gusnie åadtjoejidie orresth saemien rohkelassh dåastodh- dïhte rohkelassh mij hïejmeraeresne skyllijidie aaj vadta.

Åasa 

Abpe dam tjåanghkoem maaksa 2500:- gosse gåejmie lea jïh 5000:- jis ij leah gåejmie Saemien Åålmegeraeresne. SÅR sæjhta fealadimmienåasam dijjide skyllijidie maeksedh fïereguhtene tjåanghkose. Jienebe bïevnesh dan bïjre fïereguhte skyllijidie åadtjoeh gosse jïjtjemdh bïeljelieh.

Bievnedh:

Gosse edtjijidie bievnedh dam gaskesaadtegem gaavnijidie dan jaapetje skyllijeprogrammesne mij fïereguhte skyllije fïerhten jaepien åadtjoeh suehpeden-ruffien aske. Jis skyllije leah jïh ij leah ennje dååsteme naan bïevnesh dam skyllemeprogrammen bïjre, dle maahta mijjese dov e-påastem seedtedh jallh mijjese ringkedh.

e-påaste: samiskmenighet@kirken.no

jallh drïekte mijjese

Meerke Krihke Leine Bientie, hietievurrieh Jaahkoeööhpehtæmman åarjelsaemien dajvesne. Tlf 41 28 82 27 jallh e-påaste: meerke@kirken.no

Gaebpien Monica, åvtehke SÅ, tlf 99 34 94 77 jallh e-påaste: monica.kappfjell@kirken.no

Bertil Jönsson, Diakovne tlf 99 48 88 27 jallh e-påaste: bertil.jonsson@kirken.no

 

 

 

 

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Avlysning Familiesamlingen 2021

SÅR beklager at de ser seg nødt til å avlyse årets planlagte familiesamling ( 19-21.mars 2021) pga Covid-19 situasjonen.

Lytt til bibeltekster på sørsamisk

Nå kan du høre søndagens tekst på sørsamisk.

SÅR støtter uttalelse fra Samisk kirkeråd

SÅR har i møte 28 sept vedtatt å støtte Samisk kirkeråds uttalelse av 10. sept 2020 om at alle skal føle seg velkommen i kirken.

Uttalelsen gjengis i sin helhet her.

Støtteerklæring til Åarjel-Fovsen og Jillien-Njaarke

-  i forbindelse med vindkraftutbygging i deres reinbeiteområder.

Salmestafett Korona nr 8

Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet.

Hva kan den si oss i dag?

Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros. Vi vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

Nidaros bispedømme er gjennom Samarbeid menighet og misjon (SMM) engasjert i misjonsarbeid i mange land gjennom organisasjonene: NMS, Normisjon, Misjonsalliansen, Israelsmisjonen, Stefanusalliansen, HimalPartner, Areopagos. Hele verden lider av koronapandmien.

Denne salmestafetten er med og støtter de sju organisasjonene i denne tiden, slik at evangeliet gjennom ord og handling kan nå ut til mange mennesker i denne krevende tiden.

Salmestafett korona. Nr 1

Samarbeid menighet og misjon i Nidaros er i gang med en stafett over Davids salmer i denne koronatid. Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros.

- Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet. Hva kan den si oss i dag? Salmestafetten vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

- Misjonsarbeidet lider ekstra sterkt i denne tiden. Aktiviteter må stanse. Folk kan ikke møtes. Menigheter mister fellesskapsfunksjonen. Ansatte i misjonsorganisasjoner permitteres.

- Derfor håper vi at salmestafetten også kan gi økonomisk hjelp til misjonsarbeid vi er involvert i Nidaros

Kirkens SOS

UNDERSØKELSE: ER DET BEHOV FOR KRISETJENESTE PÅ SAMISK?

Samiske gudstjenester og andakter på nett.

Vi opplever nå en tid da vi ikke lenger kan møtes og samles på vanlig vis. Samisk kirkeråd har tatt initiativ til å samle samlet ulike nettressurser med gudstjenester og andakter.

Samisk kirkelivskonferanse 2020

Samisk kirkelivskonferanse = webinar i juni 2020

Webinar onsdag 3. juni.

Se nedenstående informasjon fra Samisk kirkeråd

Avlyser arrangement for Saemien Åålmege.

På grunn av fare for Korona-smitte og at vi må ta vårt ansvar for å begrense smitten, blir planlagte arrangement avlyst eller flyttet. Tiltak vurderes ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger, og der kommuner har innført strengere tiltak enn dette, vil kirken rette seg etter disse.

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS