logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier


Kristedh

 

Gosse maanam edtja kristedh, dle maehtiejibie maanese sïlpebåaloem sjïeledidh. Daate sïlpe lea guhkiem aerpievuekiem åtneme jïh mijjieh libie dam sïlpem mijjen ektenes vaalteme. Ohtjetje kroessem dan sïlpe båaloen nuelesne guktie dïhte gærhkoen væhtam vuesehte. Gååvnesieh naan våaroeh guktie maehtiejibie dam båaloem maanese sjïeledidh. Naaken dijjieh eejtegistie tjoeverieh saemien aaleeste utnedh jïh dle mubpie gyrhkesjimme tjoevere aaj saemien sisvegem utnedh.

Hævvi Saemien Åålmege vaajtele aaj maanam edtja Saemien Åålmegeraaran tjaangedh. Dam aelhkebe dorje guktie maehtiejibie maanam dåeriedidh jïh eejhtegidie gaskesategem vedtedh dej darjomh mah maanide åadtjoeh gosse byjjenin.

Gååvnese aaj kriste teksth saemiengïelesne dovne eejhtegidie jïh kristeejhtegidie. Sisvege daejnie tekstine lea Kristenliturgijen jïh aaj sijjem åtna tjaeledh gusnie jïh gåessie edtjijidie maanam kristedh jïh aaj kristeejhtegi nommh.

 

 bollere3.jpg  

Sïlpebåaloem

Gosse maanam edtja

kristedh, maehtiejibie

sïlpebåaloem maanese

sjïeledidh.

   sorsamisk_daapsbrosj-web1.jpg

Kristemejuvnehtsem

tekstine åarjelsaemien-

gïelesne eejtegidie jïh

kristeejtegidie.

 

Skylledh

Fïerhten jaepien Saemien åålmegeraerie åarjelsaemien dajvesne jaapetje skyllijh skyllijeööhpehtimmien suehpeden/ruffien askese böörie.

Ööhpehtimmien våaroeh lea saemien identiteete, gïele jïh kultuvre jïh saemien kristen-goerkeles. Jïjtjehke skylleme lea mïetsken aske jïh tjåanghkojde lea joekehtsh sijjine åarjelsaemien dajvesne utniejibie. Jaepie 2012 dle skylleme lij Værnes gærhkosne jïh jaepie 2013 dle Yttern gærhkosne Raanan tjïeltesne. Daan jaapetje skyllijh 2014 edtjieh Rörosne gærhkosne skyllemem årrodh.

 

Skyllemeööhpehtimmie

Ööhpehtimmieh leah golmen aejkien jaepiej dle skyllijh tjåanghkenin. Voestes aejkien skïerreden aske. Fïereguhten tjåanghkoej gaske lea maajhööhpehtimmien baaktoe. Mubpien tjåanghkoe lea njoektjen aske 2014. Daan jaepien 2014, edtjijibie Saemien gærhkoeraerine ektievuekiebarkoem utnedh. Daan tjåanghkose dle gaajhkh saemienskyllijh abpe nöörjeste båetieh.

Nov sån daejriejibie naan skyllijh sijhtieh jïjtjedh hïejmeraeresne skylledh, mohte læjhkan åadtjoejidie dåeriedidh mijjen saemien ööhpehtimmesne jïh aaj dåeriedidh gosse edtjiejibie saemien ööhpehtimmide orrijidh gusnie åadtjoejidie orresth saemien rohkelassh dåastodh- dïhte rohkelassh mij hïejmeraeresne skyllijidie aaj vadta.

Åasa 

Abpe dam tjåanghkoem maaksa 2500:- gosse gåejmie lea jïh 5000:- jis ij leah gåejmie Saemien Åålmegeraeresne. SÅR sæjhta fealadimmienåasam dijjide skyllijidie maeksedh fïereguhtene tjåanghkose. Jienebe bïevnesh dan bïjre fïereguhte skyllijidie åadtjoeh gosse jïjtjemdh bïeljelieh.

Bievnedh:

Gosse edtjijidie bievnedh dam gaskesaadtegem gaavnijidie dan jaapetje skyllijeprogrammesne mij fïereguhte skyllije fïerhten jaepien åadtjoeh suehpeden-ruffien aske. Jis skyllije leah jïh ij leah ennje dååsteme naan bïevnesh dam skyllemeprogrammen bïjre, dle maahta mijjese dov e-påastem seedtedh jallh mijjese ringkedh.

e-påaste: samiskmenighet@kirken.no

jallh drïekte mijjese

Meerke Krihke Leine Bientie, hietievurrieh Jaahkoeööhpehtæmman åarjelsaemien dajvesne. Tlf 41 28 82 27 jallh e-påaste: meerke@kirken.no

Gaebpien Monica, åvtehke SÅ, tlf 99 34 94 77 jallh e-påaste: monica.kappfjell@kirken.no

Bertil Jönsson, Diakovne tlf 99 48 88 27 jallh e-påaste: bertil.jonsson@kirken.no

 

 

 

 

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Kirkens SOS

UNDERSØKELSE: ER DET BEHOV FOR KRISETJENESTE PÅ SAMISK?

Samiske gudstjenester og andakter på nett.

Vi opplever nå en tid da vi ikke lenger kan møtes og samles på vanlig vis. Samisk kirkeråd har tatt initiativ til å samle samlet ulike nettressurser med gudstjenester og andakter.

Avlyser arrangement for Saemien Åålmege.

På grunn av fare for Korona-smitte og at vi må ta vårt ansvar for å begrense smitten, blir planlagte arrangement avlyst eller flyttet. Tiltak vurderes ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger, og der kommuner har innført strengere tiltak enn dette, vil kirken rette seg etter disse.

Pressemelding – Nidaros bispedømme 12.3 kl. 14.00:

Avlyser alle gudstjenester i Nidaros. Dåp, vigsel og begravelse gjennomføres med nærmeste familie.

På grunn av fare for Korona-smitte, blir det ikke holdt offentlige gudstjenester i Nidaros bispedømme førstkommende og neste helg. Dåp og begravelse gjennomføres, men med begrenset antall deltagere.

Öppet seminar med sydsamisk bibelöversättning på Gaaltije, Östersund

Tidsdagen och onsdagen 11.-12. Februari kl. 0900‒1500: Öppet seminar med sydsamisk bibelöversättning på Gaaltije Sydsamiskt Kulturcentrum, Köpmangatan 58 i Östersund.

Välkomna 

Åpent møte, Sannhets- og forsoningskommisjonen i Trondheim

Sannhets- og forsoningskommisjonen ønsker velkommen til åpent møte, Kulturtorget på Trondheim folkebibliotek, lørdag 25. januar fra 16.00-18.00.

Familiesamling 2019

Velkommen til årets familiesamling i Trondheim

22.—24. november 2019

 

Gudstjeneste i Ilen kirke

Søndag 24. november kl. 11.00

Kirkekaffe på Comfort hotell.

Påmelding senest 8. november til:

Monica Kappfjell                  

e-post: samiskmenighet@kirken.no                 

Tel: 993 49 477

Betal senest 15. november 2019

Betaling med VIPPS. Bruk «Betal» til: 90794Husk! skriv melding:  k2901301 -p2902063  + hvem du betaler for.

Betaling til konto: 2801.45.98164Husk! skriv melding:  k2901301 -p2902063  + hvem du betaler for.

 

 Program her

Gudstjeneste i Røyrvik 27 oktober 2019

2019 er FNs internasjonale urfolksspråkår. I denne sammenhengen ble det arrangert Samisk språkuke 21.-27. oktober i Røyrvik. Det hele ble avsluttet med en flott gudstjeneste.

Saemien Åålmeges ungdomstreff

Velkommen til Saemien Åålmeges ungdomstreff

26.10.2019 i Røyrvik!                                             

        

 

Hva: Saemien Åålmege inviterer ungdom (i samarbeid med Gïeleaernie, Røyrvik) til dagstreff lørdag den 26.oktober i Røyrvik. Arrangementet er en del av markeringen av «Gïelevåhkoe/Samisk språkuke» i Røyrvik i uke 43.

 

Påmeldingsfrist: Innen mandag 21.10 til Meerke.

Valgresultat av kirkevalget 2019

Her er resultatet fra årets valg til Saemien Åålmege Raerie

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS