logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier


Kristedh

 

Gosse maanam edtja kristedh, dle maehtiejibie maanese sïlpebåaloem sjïeledidh. Daate sïlpe lea guhkiem aerpievuekiem åtneme jïh mijjieh libie dam sïlpem mijjen ektenes vaalteme. Ohtjetje kroessem dan sïlpe båaloen nuelesne guktie dïhte gærhkoen væhtam vuesehte. Gååvnesieh naan våaroeh guktie maehtiejibie dam båaloem maanese sjïeledidh. Naaken dijjieh eejtegistie tjoeverieh saemien aaleeste utnedh jïh dle mubpie gyrhkesjimme tjoevere aaj saemien sisvegem utnedh.

Hævvi Saemien Åålmege vaajtele aaj maanam edtja Saemien Åålmegeraaran tjaangedh. Dam aelhkebe dorje guktie maehtiejibie maanam dåeriedidh jïh eejhtegidie gaskesategem vedtedh dej darjomh mah maanide åadtjoeh gosse byjjenin.

Gååvnese aaj kriste teksth saemiengïelesne dovne eejhtegidie jïh kristeejhtegidie. Sisvege daejnie tekstine lea Kristenliturgijen jïh aaj sijjem åtna tjaeledh gusnie jïh gåessie edtjijidie maanam kristedh jïh aaj kristeejhtegi nommh.

 

 bollere3.jpg  

Sïlpebåaloem

Gosse maanam edtja

kristedh, maehtiejibie

sïlpebåaloem maanese

sjïeledidh.

   sorsamisk_daapsbrosj-web1.jpg

Kristemejuvnehtsem

tekstine åarjelsaemien-

gïelesne eejtegidie jïh

kristeejtegidie.

 

Skylledh

Fïerhten jaepien Saemien åålmegeraerie åarjelsaemien dajvesne jaapetje skyllijh skyllijeööhpehtimmien suehpeden/ruffien askese böörie.

Ööhpehtimmien våaroeh lea saemien identiteete, gïele jïh kultuvre jïh saemien kristen-goerkeles. Jïjtjehke skylleme lea mïetsken aske jïh tjåanghkojde lea joekehtsh sijjine åarjelsaemien dajvesne utniejibie. Jaepie 2012 dle skylleme lij Værnes gærhkosne jïh jaepie 2013 dle Yttern gærhkosne Raanan tjïeltesne. Daan jaapetje skyllijh 2014 edtjieh Rörosne gærhkosne skyllemem årrodh.

 

Skyllemeööhpehtimmie

Ööhpehtimmieh leah golmen aejkien jaepiej dle skyllijh tjåanghkenin. Voestes aejkien skïerreden aske. Fïereguhten tjåanghkoej gaske lea maajhööhpehtimmien baaktoe. Mubpien tjåanghkoe lea njoektjen aske 2014. Daan jaepien 2014, edtjijibie Saemien gærhkoeraerine ektievuekiebarkoem utnedh. Daan tjåanghkose dle gaajhkh saemienskyllijh abpe nöörjeste båetieh.

Nov sån daejriejibie naan skyllijh sijhtieh jïjtjedh hïejmeraeresne skylledh, mohte læjhkan åadtjoejidie dåeriedidh mijjen saemien ööhpehtimmesne jïh aaj dåeriedidh gosse edtjiejibie saemien ööhpehtimmide orrijidh gusnie åadtjoejidie orresth saemien rohkelassh dåastodh- dïhte rohkelassh mij hïejmeraeresne skyllijidie aaj vadta.

Åasa 

Abpe dam tjåanghkoem maaksa 2500:- gosse gåejmie lea jïh 5000:- jis ij leah gåejmie Saemien Åålmegeraeresne. SÅR sæjhta fealadimmienåasam dijjide skyllijidie maeksedh fïereguhtene tjåanghkose. Jienebe bïevnesh dan bïjre fïereguhte skyllijidie åadtjoeh gosse jïjtjemdh bïeljelieh.

Bievnedh:

Gosse edtjijidie bievnedh dam gaskesaadtegem gaavnijidie dan jaapetje skyllijeprogrammesne mij fïereguhte skyllije fïerhten jaepien åadtjoeh suehpeden-ruffien aske. Jis skyllije leah jïh ij leah ennje dååsteme naan bïevnesh dam skyllemeprogrammen bïjre, dle maahta mijjese dov e-påastem seedtedh jallh mijjese ringkedh.

e-påaste: samiskmenighet@kirken.no

jallh drïekte mijjese

Meerke Krihke Leine Bientie, hietievurrieh Jaahkoeööhpehtæmman åarjelsaemien dajvesne. Tlf 41 28 82 27 jallh e-påaste: meerke@kirken.no

Gaebpien Monica, åvtehke SÅ, tlf 99 34 94 77 jallh e-påaste: monica.kappfjell@kirken.no

Bertil Jönsson, Diakovne tlf 99 48 88 27 jallh e-påaste: bertil.jonsson@kirken.no

 

 

 

 

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Saemien Åålmeges ungdomstreff

Velkommen til Saemien Åålmeges ungdomstreff

26.10.2019 i Røyrvik!                                             

        

 

Hva: Saemien Åålmege inviterer ungdom (i samarbeid med Gïeleaernie, Røyrvik) til dagstreff lørdag den 26.oktober i Røyrvik. Arrangementet er en del av markeringen av «Gïelevåhkoe/Samisk språkuke» i Røyrvik i uke 43.

 

Påmeldingsfrist: Innen mandag 21.10 til Meerke.

Valgresultat av kirkevalget 2019

Her er resultatet fra årets valg til Saemien Åålmege Raerie

Konfirmasjon 2019 / 2020

Konfirmasjon 2019 / 2020

Saemien Åålmege / Samisk menighet i sørsamisk område (SÅ) inviterer ungdom født 2005 til konfirmantundervisning / konfirmasjonsopplegg undervisningsåret 2019/2020.

Undervisningen vil legge vekt på samisk identitet, språk, kultur og samisk kristendomsforståelse.  Den avsluttende konfirmasjonsleiren blir 3.-9.august 2020 med konfirmasjonsgudstjeneste søndag 9. august 2020. Sted er ennå ikke avklart.

Det er lagt opp til 3 leirsamlinger og en del hjemmeoppgaver med nettundervisning. I tillegg inviteres konfirmantene til en ungdomssamling som er under planlegging.

Invitasjon til «aahketjh jïh aajjetjh»

Invitasjon til «aahketjh jïh aajjetjh»

Saemien Åålmege inviterer til treff «Aahketjh jïh ajjetjh» på Majavatn 14.-16.juni 2019. Treffet er et møtested mellom barnebarn og besteforeldre.

Eldretreff Namsos 2019

Mandag 6. mai er det eldretreff i Namsos

Her er programmet.

Sannhets- og forsoningskommisjonen

Under årets Familiesamling hadde vi besøk av Håkon Hermanstrand som er medlem i Stortingets "kommisjon som skal granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner", som er den lange tittelen på kommisjonen.

Etter Familiesamling 2018

Et av hoved temaene på årets Familiesamling var Jorunn Jernsletten sitt foredrag Samiske landskap, tilhørighet og trosliv,

dette kan du lese i sin helhet her.

Nidaros biskop

Herborg Finnset er den første kvinne som er biskop i Nidaros bispedømme.

Evighetens soloppgang

- påskeandakt

Kvinnene som var på vei til graven i hagen en tidlig morgen, bar på sorgen over en venn. Men det var noe mer: Det var en drøm og et håp som var falt i grus. Alt var over. De hadde vært der da Jesus døde. De hadde vært her da Josef fra Arimatea hadde fått ham gravlagt, de var her nå.

De søkte han som var død og begravet. De fant ham ikke. De skulle finne en annen. De hadde stått nærmest og sett at Jesus døde, at livet hadde ebbet ut. Kvinnene fikk se og snakke med engelen, og ble skrekkslagne og glade budbringerne til disiplene. Det var godt at de også fikk møte forandringen.  Kanskje hadde noen av dem skjønt mer av hvem Jesus var, enn de tolv disiplene hadde?  Noen små fortellinger kan tyde på det.

Takk fra biskop Tor Singsås

TAKK

Jeg har vært biskop i Nidaros i 9 år, og prest i Nidaros bispedømme i nærmere 40 år. Nå går jeg av med pensjon 1. september 2017.

Ved tjenestetidens slutt, vil jeg takke alle jeg har møtt som biskop i disse årene.

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS