logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Daerpies Dierie

Åarjelsaemien gærhkoeplaerie

Årroje: Sørlandsveien 54, N-8624 Mo i Rana, Norge

Tlf.: 0047 47453902

Redaktööre jïh dïedtem åtna: Einar Bondevik


Sveerjen redaktööre: ViviAnn
Årroje: Brån 101, 870 32 Ullånger, Sverige
Tlf.: 0046 70-344 08 82
E-post: mailto:viviann.labba.klemensson@svenskakyrkan.se

Daerpies Dierie njieljen aejkien jaepiej trygkesåvva: Marja beajjan, Jovnesåhkose, Mihkkel-mæssose jïh jåvlide. Daerpies Dierie trygkesåvva 2015: njoektjen 5:n biejjien, ruffien 4:n biejjien, skïereden 3:n biejjien, rahkan 25:n biejjien.

Maehtiejidie teksth Daerpies Dearan daennie e-påastesne seedtedh: dd@samiskmenighet.no

Mujhtiejidie njielje våhkoej åvtelen seedtedh juktie trygkesåvva.

Daerpies Dierie dåarjoem åådtje: Harnösand stift, Nidaroe Bispedömmeraerie, Saemiedigkie Nöörjesen jïh Sveerjen gærhkoste.

Aboneente 2016: 140 kråvnh. Dijjieh gïeh sïjhtijidie dam plaeriem utnedh maehtiejidie mijjese bïevnesem seedtedh: dd@samiskmenighet.no

Daennie åelkies bielesne maehtiejidie joe dej minngemes Daerpies Dierie plaeride pdf formaatine vuejnedh.

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Avlyst!! Invitasjon til ungdomssamling i Røyrvik!

Arrangement avlyst denne gang på grunn av få påmeldte.

Saemien Åålmege og Gïeleaernie, Raarvihken tjïelte, inviterer sørsamisk ungdom mellom 14-30 år til ungdomssamling i Røyrvik fredag den 5. April-søndag 7.april 2019.

Sannhets- og forsoningskommisjonen

Under årets Familiesamling hadde vi besøk av Håkon Hermanstrand som er medlem i Stortingets "kommisjon som skal granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner", som er den lange tittelen på kommisjonen.

Etter Familiesamling 2018

Et av hoved temaene på årets Familiesamling var Jorunn Jernsletten sitt foredrag Samiske landskap, tilhørighet og trosliv,

dette kan du lese i sin helhet her.

Nidaros biskop

Herborg Finnset er den første kvinne som er biskop i Nidaros bispedømme.

Gudstjeneste i Gløshaug kirke

Kom på gudstjeneste 1 juli 2018 klokken 12:00 i Gløshaug kirke

Evighetens soloppgang

- påskeandakt

Kvinnene som var på vei til graven i hagen en tidlig morgen, bar på sorgen over en venn. Men det var noe mer: Det var en drøm og et håp som var falt i grus. Alt var over. De hadde vært der da Jesus døde. De hadde vært her da Josef fra Arimatea hadde fått ham gravlagt, de var her nå.

De søkte han som var død og begravet. De fant ham ikke. De skulle finne en annen. De hadde stått nærmest og sett at Jesus døde, at livet hadde ebbet ut. Kvinnene fikk se og snakke med engelen, og ble skrekkslagne og glade budbringerne til disiplene. Det var godt at de også fikk møte forandringen.  Kanskje hadde noen av dem skjønt mer av hvem Jesus var, enn de tolv disiplene hadde?  Noen små fortellinger kan tyde på det.

Takk fra biskop Tor Singsås

TAKK

Jeg har vært biskop i Nidaros i 9 år, og prest i Nidaros bispedømme i nærmere 40 år. Nå går jeg av med pensjon 1. september 2017.

Ved tjenestetidens slutt, vil jeg takke alle jeg har møtt som biskop i disse årene.

Biskop Tor Singsås slutter som biskop

Saemien Åålmege vil takke biskop Tor for hans innsats for å synliggjøre den samiske befolkningen i Nidaros.

Avskjedsgudstjeneste i Nidarosdomen søndag den 11. juni klokken 11:00

Her følger biskopens andakt

Konfirmant 2017/2018?

Saemien Åålmege/Samisk menighet i sørsamisk område (SÅ) inviterer ungdom født 2003 til konfirmantundervisning/konfirmasjonsopplegg undervisningsåret 2017/2018.

Seniortreff i Trondheim avlyst

Senior-treffet i Trondheim er avlyst.

Informasjon om nytt sted og ny tid kommer senere.

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS