logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Vindkraft, reindrift og valg.

Skrevet den 01.09.15

Komplettering av artikkel i DD 3/2015.

I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget har vi stilt noen spørsmål til politikerne i Nordland, Nord- og Sør-Trøndelag fylkene samt Bindal, Namsskogan, Åfjord og Roan kommune. Spørsmålene ble sendt pr. epost i sommer på de adressene vi fant tilgjengelige. Vi synes svarprosenten var skuffende lav, godt under halvparten. Noe skyldtes sommerferie og vanskeligheter med å finne riktig konktaktinformasjon. Etter at DD gikk i trykken har vi fått noen flere svar, og disse er også tatt med under her.

Vi ba om korte svar, selv om korte svar ofte blir for enkle. Svarene vi gjengir her er i den lengde vi fikk dem inn.

Vi stilte følgende spørsmål: 1) Bør vindkraftprosjektene i Kalvvatnan/Fosen gjennomføres? 2) Hva er de viktigste grunnene for ditt/partiets standpunkt? 3) Hva er din/ditt partis tanke for reindrifta i ditt fylke/din kommune?

Nordland fylke

Kristelig Folkeparti
1) Fylkestinget i Nordland hvor KrF var med, anbefaler at det gis konsesjon for Kalvvatnan vindkraftverk. Fylkestinget anbefaler at vindkraftverket etableres med ny atkomstvei fra vest. Dette vil åpne mulighetene for vesentlige lokale ringvirkninger i forhold til nærings- og samfunnsutvikling i Bindal kommune og i regionen for øvrig.
Krf vil anbefale at det gjennom dialog mellom reindriftsnæringa og NVE avklares om tiltaket er akseptabelt i forhold til reindriftsnæringen. Dersom det er ønskelig, vil Nordland fylkeskommune tilby seg å være aktiv i en dialog mellom partene.
KrF har sammen med fylkestinget vedtatt i den videre saksgangen, i samarbeid med NVE, at det legges til rette for en dialog med reindriftsnæringa. Nordland fylkeskommune bør kunne være initiativtaker og medarrangør for en fagdag/seminar om utfordringer mellom vindkraftutbygginger og reindriftsnæringen.
2) En utbygging av Kalvvatnan vindkraftverk vil være i tråd med regionale og nasjonale mål om økt produksjon av ny fornybar energi
3) Reindrifta er en viktig bærer av samisk identitet og kultur og må derfor støttes - både som næringsutøvelse og kulturuttrykk. Rovviltpolitikken og forvaltningen må gjennomføres slik at det fortsatt blir mulig å utøve tamreindrift som en levedyktig næring i de samiske områdene. Reindriftsnæringen må fortsatt sikres arealer til reinbeiter og kalvingsområder. Det må vises varsomhet med inngrep og forstyrrelser ved trekkveiene til reinen.
Arbeidet med å hindre påkjørsler av rein langs jernbanen må styrkes betydelig for å forebygge gjentatte dyretragedier.
De tre samiske språkgruppene er representert i Nordland, og det samiske perspektivet må gjennomsyre politikken. Satsing på samisk språk er nødvendig for å bevare en viktig del av den norske kulturarven. KrF ønsker at det skal satses mer på kompetanse innen urfolksspørsmål tilknyttet fylkets høyere utdanningsinstitusjoner.

Arve Knutsen, 1. kandidat

 

Kystpartiet
1) Om vindkraftprosjektet blir gjennomført i henhold til krav fra NVE ser ikke Kystpartiet i Nordland at det vil være problemer med det, og det kan gjennomføre.
2) Med tanke på utfordringene i fremtiden når det gjelder produksjon og levering av strøm til befolkningen i Norge må man erkjenne at vindkraft er fremtidsrettet og naturvennlig.
3) Når det gjelder reindrifta i Nordland fylke er Kystpartiet i Nordland av den formening at reindrifte, på lik linje med andre næringer, skal driftes etter lover og forordninger iverksatt av norske myndigheter.

Per-Roger Vikten, leder av Kystpartiet i Nordland/1. kandidat

 

Rødt
1) Rødt er i mot vindkraftprosjektet i Kalvvatnan og var det eneste partiet som stemte mot i Fylkestinget.
2) Årsaken er først og fremst konsekvensene for reindriften og den sørsamiske kulturen. Vi mener at dette bryter med ILO-konvensjon nr. 169 som gjelder urfolks rettigheter, og dermed samene i Norge. I tillegg hensynet til naturverdier og friluftsliv.
3) Vi er bekymret over stadig flere naturinngrep som skaper vansker for reindriften, den samiske levemåten og kulturen.

Gunnvald Lindset, leder i Rødt Nordland

 

Senterpartiet
1) Ja. Vi stemte for Kalvvatnan i Fylkestinget i 2012 og er fortsatt positiv.Vi har dialog med lokale senterpartister om der skulle dukke opp ny informasjon som skulle kunne sette saken i et annet lys.
2) Dersom vi skal klare omstillingen til fornybar samfunnet er vi helt nødt til å fortsette forskning, utvikling og bygging av fornybare ressurser. Det skal være gode faglige argumenter imot dersom man skal si nei til enkeltprosjekter. Likevel skal en i størst mulig grad forsøke å ta vare på miljø og næringsinteresser i de berørte områdene.
3) Sp er positiv til reindriften i fylket og ønsker å legge til rette for denne. Det er likevel slik at flere hensyn må tas til enhver tid. 

Willfred Nordlund, 1. kandidat

 

Venstre
1) Nei.
2)Av saksdokumentene fra sist den var innom fylkestinget, så fremgår det at det er store konflikter knyttet til dette. Planområdet ligger nesten i sin helhet i stor konflikt med kulturmiljøet "Kalvvatnan, Kalvfjellet og Kappfjellet" som dekker deler av Bindal og Grane kommuner. Kulturmiljøet består av samiske kulturminner av stor verdi.
3) Reindrift og alt annet naturbruk/jordbruk er viktig, og bør drives slik at det er til nytte og gavn for de som har det som yrke. Det er også til glede for befolkningen å kunne få kjøpt lokalt produsert reinkjøtt, som er svært godt! Men all virksomhet med hensyn til dyrehold må skje på en måte som gjør at man ivaretar dyrevelferd.

Arne Ivar Mikalsen, 1. kandidat

 

Bindal kommune

Venstre
Venstre er et parti som ønsker å satse på grønne og miljøvennlige miljø- og klimatiltak. Dette innebærer blant annet utbygging av vind- og vannkraft som kilde til fornybar energi.
Samtidig er Venstre opptatt av naturmangfold og at det kan være nødvendig å redusere inngrep i naturen dersom det truer det biologiske mangfoldet, eller i dette tilfellet også reindriftsnæringen.
Når det gjelder utbyggingen av en eventuell vindmøllepark ved Kalvvatnet, tenker jeg at det blir viktig med god kommunikasjon mellom alle de berørte partene. Kanskje finnes det gode løsninger som enda ikke har kommet frem i dagens lys? Jeg tenker at det er viktig å få frem synspunkter fra begge partene i saken, slik at man på denne måten får innsikt til å ta de rette beslutningene.
Venstre ønsker altså å ivareta både reindrift og samisk kultur og tradisjon, på lik linje med andre matprodusenter, samtidig som vi ønsker å satse på fornybar energi.

Mona B. Erfjord Hald, Bindal Venstre

Nord-Trøndelag fylke

Fremskrittspartiet
1) Dette angår Bindal og Nordland, og ikke Nord-Trøndelag.
2) Generelt vil jeg si at vindkraftutbygging betyr uforholdsmessige naturinngrep til en alt for høy miljømessig-, næringsmessig- og økonomisk kostnad.
3) Reindriften er en sentral og viktig utmarksnæring, av stor betydning for deler av fylket. FrP har alltid arbeidet for å bedre reindriftens kår og muligheter, gjennom avbyråkratisering av næringen og bedre rammevilkår for uttak av rovdyr.

Stein Arve Torgnesøy, 1. kandidat Nord-Trøndelag FrP

 

Sosialistisk venstreparti
Nord-Trøndelag SV er imot vindkraftprosjektet i Kalvvatnan fordi utbygging av vindkraftverk i fjellområdene vil skade den viktige reindriftsnæringa. Utbygging i fjellet vil heller ikke være lønnsomt uten sterke statlige subsidier.
Den sørsamiske reindrifta er under hardt press pga. bla vindkraftverk, hyttebygging og rovdyr. Det et derfor svært viktig at beiteområdene ikke blir innskrenket, og at rovdyr som dreper rein raskt blir tatt ut. Nord-Trøndelag SV mener derfor at sørsamene må få disponere en egen del av skadedyrkvoten, for å få til et effektivt uttak av skadedyr. Rovdyrene er en del av det biologiske mangfoldet. Forvaltningen av rovdyrene må skje i et samarbeid med båre naboland, og på en slik måte at den samiske reindrifta vil fortsette som ei viktig og bærekraftig næring i framtida.

Torgeir Strøm, 1. kandidat til fylkestinget i Nord-Trøndelag

 

Venstre
1) Venstre vil ikke gå inn for vindkraftprtosjekter som truer eksistensen for reindrifta - uansett hvor dette måtte være.
2) Etter NT Venstres mening bør man få fram helhetlige planer for bl.a. vindkraftutbygging slik man har fått utarbeidet for vannkraftutbygging, og disse planene bør endelig vedtas i Stortinget. Hensynet til nåværende og framtidig reindriftsnæring må veie tungt når slike planer skal høres og fastsettes.
3) I min heimkommune, Meråker, har Venstre stemt imot E'ONs planer for vindkraftutbygging. Hovedbegrunnelsen for vårt nei var bl.a.
Sikre et uberørt naturområde mot inngrep, og sikre et viktig tur og rekreasjonsområde
Sikre dyr, fugleliv og planteliv i området.
Sikre et viktig beiteområde for reindrifta i Færen Reinbeitedistrikt.

Egil Haugbjørg, 1.kandidat for Venstre i Meråker og 2. kandidat for Venstre til Fylkestinget

 

Namsskogan kommune

Arbeiderpartiet
1) Nei
2) Hensynet til reindrifta og friluftsinteressene for Fjellstyret og innbyggerne. Vi ønsker heller vannkraftutbygging i stedet for å båndlegge store arealer for vindkraft.
3) Reindrifta er en like viktig næring som andre primærnæringer, som landbruk, skog m.m.

Stian Brekkvassmo, 1. kandidat

 

Senterpartiet
1) Vi mener at det er mer hensiktsmessig å bygge ut Trongfossen hvor elven allerede er regulert, samt at det berører naturen i svært liten grad.
2) Hensyn til miljøet da vannkraft er den mest miljøvennlige kraftproduksjonen.
3) Senterpartiet er for å styrke primærnæringen.

Odd Inge Myrvold, 1. kandidat

 

Sør-Trøndelag fylke

Fremskrittspartiet
1) De eksisterende planene for Fosen er etter mitt skjønn ferdig behandlet lokalpolitisk og rikspolitisk. Utbygger har ordet. Regjeringen har gitt Norske utbyggere tilsvarende utbyggingsvilkår i grønne sertifikater lik hva det er i Sverige. Jeg stiller meg bak like vilkår.
2) Samfunnsøkonomiske og markedsøkonomiske prinsipper. Vilkårene for vindkraft er de samme som i Sverige. Jeg mener personlig en må satse mer på effektivisering av eksisterende kraftverk og linjenett, gjerne med støtteordninger. Nye vannkraftverk er også mindre konfliktfulle enn vindkraftanlegg. Sol, bølge og gass er andre områder en bør kunne utnytte bedre i Norge. Et kunnskaps- og forskningssterkt land som Norge må også kunne stå delta mer aktivt i forskning på Thorium og andre fremtidige muligheter.
Uansett er jeg ikke prinsipielt imot vindkraft. Jeg er for vindkraftutbygging der det er lav konfliktgrad og gode vilkår for en effektiv kraftproduksjon. Med konfliktgrad mener jeg konfliktgrad knyttet til reindrift, naturtype, -og ikke minst privat eiendomsrett som står sterkt for meg. Satsningen på Fosen er massiv, og fult utbygd representerer dette mange årsverk og stor vekst i regionen. Det representerer også et veivalg der en gir avkall på naturresurser i uberørt natur.
Økt statlig støtte i økonomisk dårlige prosjekter, utover konkurransedyktige støtteordninger er jeg sterkt kritisk til. Ulønnsom vindkraft i områder med høy konfliktgrad er jeg sterkt kritisk til. Statlige midler er felleskapets midler som også skal forvaltes til infrastruktur, helse, skole, forskning med videre. Satsning på infrastruktur gir også vekst i regionene og sysselsetting landet over!
3) Jeg er opptatt av reindrift og reindriftas eksistens. Jeg ser at reindriftas kanskje større utfordring enn arealforvaltning, er næringas enorme utfordringer med rovvilttap. Jeg ønsker å jobbe aktivt fremover og sette fokus på blant annet bedre forvaltning av ørn. Etter mitt skjønn er ørna en større trussel for sør samisk reindrift på Fosen, enn hva vindkraft er.

Gunnar Singsaas, 1. kandidat Åfjord FrP og 3. kandidat Sør-Trøndelag FrP

 

Miljøpartiet De Grønne
1) MDG går mot de store vindkraftprosjektene på Fosen og i Snillfjord.
2) MDG er i utgangspunktet positive til utbygging av fornybar energi, men fordelene ved slik utbygging må alltid vurderes opp mot omkostningene. I dette tilfellet vil utbygging kreve enorme naturinngrep som etter vår mening ikke oppveies av den planlagte kraftproduksjonen.  
3) Reindriftsnæringa er en viktig faktor i samisk kultur, og en tradisjonsrik utnytting av naturressursene i fylket. Avvikling av reindrifta vil være en uakseptabel pris å betale for storsamfunnets ønske om økonomisk framgang. Fylkeskommune og lokale myndigheter må sørge for at beiteområder og trekkveier ikke raseres av vindkraftprosjekter eller annen utbygging. 

Jan B Vindheim, 1. kandidat

 

Sosialistisk Venstreparti
1) og 2) I dette spørsmålet er fylkesstyret delt. Vi ønsker i utgangspunktet å satse på grønn ennergi, men vi ser at mange av de kommende prosjektene kommer i områder med inngrepsfri natur og vil påvirke reindriftsinteresser. Flertallet i fylkesstyret og jeg som fylkestopp mener derfor det kan være lurt å ta en pause og utrede konsekvenene bedre.
3) Vi mener at det er viktig å oporettholde reindrifta som ei viktigcutmarksnæring i Sør Trøndelag. Reindrifta i fylket er under press, og har vært det i tiår. Reindrift bør som et minimum beholde nåværende beiteområder, men man bør se på muligheter for å øke disse hvis det er nødvendig for å sikre næringa.

Rakel Trondal, 1. kandidat

Åfjord kommune

 

Senterpartiet
1) Ja vi mener de bør utbygges i tråd gjeldene vedtak.
2) Ren og fornybar energi.
3) Vi vil arbeide for fortsatt reindrift i vårt fylke.

Jon Husdal, Ordførerkandidat Sp Åfjord.

 

Fremskrittspartiet

Se under Sør-Trøndelag fylke.

 

Kristelig Folkeparti
1) I Åfjord KrF er det delte meninger. Personlig mener jeg det ikke bør bygges ut, mens andre i vårt lokallag ønsker utbygging av vindkraftprosjektene. Når dette er sagt; Åfjord kommune har et vedtak om utbygging fra forrige kommunestyreperiode, og dette forholder vi oss til.
2) Jeg ønsker primært ikke utbygging fordi det er et voldsomt naturinngrep, fordi jeg mener miljøgevinsten ved en slik utbygging er liten, og fordi det berører og reduserer reinbeiteområder og samenes rettigheter.
Argumenter for utbygging er at det vil gi stor økonomisk gevinst for kommunen, det vil gi økt sysselsetting i regionen en periode, og med satsing på vindkraft er vi med og bidrar til økning av fornybar energiproduksjon for Midt-Norge, Norge totalt og for Europa. Som nevnt ovenfor har Åfjord kommune vedtatt ønske om utbygging. På bakgrunn av det sier Åfjord KrF i valgprogrammet at vi ønsker å dra positiv nytte av utbygginga lokalt.
3) KrF har bl.a. programfestet at vi vil "sikre samisk kultur, språk, næringsutvikling og samfunnsliv." Det betyr at reindrift fortsatt skal drives og utvikles i Sør-Trøndelag.

Liv M. Hugdal, Åfjord KrF

 

Venstre
1) Åfjord Venstre forholder seg til kommunestyrevedtaket om utbygging av vindmøller i kommunen. Under stemmegivinga var Venstre imidlertid mot utbygginga på Storheia og for utbyggingene på Harbak og Kvendalsfjellet. Åfjord Venstre mente blant annet at utbygging på Storheia ville gjøre for stor inngrep i naturen.
2) Åfjord Venstre tar ingen lokal "omkamp" på om de ennå ikke utbygde prosjektene bør gjennomføres, da vedtak foreligger. De viktigste grunnene til dette er at vi mener den politiske avgjørelsen er tatt lokalt i Åfjord. Det er nå utbyggernes ansvar å ta de riktige endelige beslutningene. Om det blir aktuelt å realisere utbyggingene ønsker Åfjord Venstre å kjempe for at disse gjøres på en mest mulig skånsom måte som tar størst mulig hensyn til naturen.
3) Når det gjelder reindrift i fylket er ikke dette noe vi har diskutert spesielt. Men vi er veldig opptatt av at kommunen vår skal være aktiv i den nasjonale satsingen på verdiskaping på biologiske og fornybare ressurser. Å opprettholde gode vilkår for reindrift vil derfor være naturlig.

Ingrid G Hårstad, Åfjord Venstre

 

Roan kommune

Arbeiderpartiet
1) Vindmølleparken som er planlagt i Roan bør gjennomføres.
2) Roan Arbeiderparti er for fornybar energi og vi ser vind og vindmøller som en del av dette konseptet.
3) Reindrift har en naturlig plass i vårt fylke og vi ser at reindrift godt kan kombineres med vindmøller. Det er derfor viktig at utbyggere av vindmøller gjør alt for å redusere naturinngrepene i forbindelse med utbygging og drift. Blir dette fulgt opp, ser vi i Roan Arbeiderparti ingen hindringer i denne sammenheng.

Erik Jakobsen, 1. kandidat

Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Valgresultat av kirkevalget 2019

Her er resultatet fra årets valg til Saemien Åålmege Raerie

Konfirmasjon 2019 / 2020

Konfirmasjon 2019 / 2020

Saemien Åålmege / Samisk menighet i sørsamisk område (SÅ) inviterer ungdom født 2005 til konfirmantundervisning / konfirmasjonsopplegg undervisningsåret 2019/2020.

Undervisningen vil legge vekt på samisk identitet, språk, kultur og samisk kristendomsforståelse.  Den avsluttende konfirmasjonsleiren blir 3.-9.august 2020 med konfirmasjonsgudstjeneste søndag 9. august 2020. Sted er ennå ikke avklart.

Det er lagt opp til 3 leirsamlinger og en del hjemmeoppgaver med nettundervisning. I tillegg inviteres konfirmantene til en ungdomssamling som er under planlegging.

Invitasjon til «aahketjh jïh aajjetjh»

Invitasjon til «aahketjh jïh aajjetjh»

Saemien Åålmege inviterer til treff «Aahketjh jïh ajjetjh» på Majavatn 14.-16.juni 2019. Treffet er et møtested mellom barnebarn og besteforeldre.

Eldretreff Namsos 2019

Mandag 6. mai er det eldretreff i Namsos

Her er programmet.

Valg til nytt menighetståd

Ved kirkevalget 8.-9. september i høst skal det også velges nytt menighetsråd for Saemien Åålmege. Saemien Åålmegeraerie satte ned en nominasjonskomité bestånde av Nils Tonny Bransfjell, Aud Renander, Charlotta Gaebpien-Njaita, Cecilie Lifjell og Einar Bondevik.

Valglisten er som følger:

Sannhets- og forsoningskommisjonen

Under årets Familiesamling hadde vi besøk av Håkon Hermanstrand som er medlem i Stortingets "kommisjon som skal granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner", som er den lange tittelen på kommisjonen.

Etter Familiesamling 2018

Et av hoved temaene på årets Familiesamling var Jorunn Jernsletten sitt foredrag Samiske landskap, tilhørighet og trosliv,

dette kan du lese i sin helhet her.

Nidaros biskop

Herborg Finnset er den første kvinne som er biskop i Nidaros bispedømme.

Evighetens soloppgang

- påskeandakt

Kvinnene som var på vei til graven i hagen en tidlig morgen, bar på sorgen over en venn. Men det var noe mer: Det var en drøm og et håp som var falt i grus. Alt var over. De hadde vært der da Jesus døde. De hadde vært her da Josef fra Arimatea hadde fått ham gravlagt, de var her nå.

De søkte han som var død og begravet. De fant ham ikke. De skulle finne en annen. De hadde stått nærmest og sett at Jesus døde, at livet hadde ebbet ut. Kvinnene fikk se og snakke med engelen, og ble skrekkslagne og glade budbringerne til disiplene. Det var godt at de også fikk møte forandringen.  Kanskje hadde noen av dem skjønt mer av hvem Jesus var, enn de tolv disiplene hadde?  Noen små fortellinger kan tyde på det.

Takk fra biskop Tor Singsås

TAKK

Jeg har vært biskop i Nidaros i 9 år, og prest i Nidaros bispedømme i nærmere 40 år. Nå går jeg av med pensjon 1. september 2017.

Ved tjenestetidens slutt, vil jeg takke alle jeg har møtt som biskop i disse årene.

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS