logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Kirkemøte 2015- Bertil Jønsson

Skrevet den 14.04.15

Under generaldebatten på Kirkemøte 9.-15. april holdt Bertil Jønsson tale om at kirken nå skal ta stilling til  at Saemien Åålmege skal bli en permanent ordning og at det nå er lagt opp til en beslutning om at dette skal bli en fastordning.  

Les hele talen her  

Dirigenter, Statsråd, delegater.Etter mange år med fornorskning og usynliggjøring av den samiske befolkningen, har det siden 2009 vært en midlertidig ordning med samisk menighet i sørsamisk område. Denne prøveperioden skulle vært avsluttet i 2012. Endelig, i år skal kirken ta stilling til denne meget viktige saken for det samiske samfunn. Det er nå lagt opp til en beslutning om at dette skal bli en fast ordning. Alle som har uttalt seg på forhånd har vært positive til en permanent ordning for denne menigheten.  Med samisk menighet har vi fått muligheten til å bygge nettverk for vårt folk. Med stor suksess, har vi startet opp med aktiviteter for alle aldersgrupper, alt fra barneaktiviteter for de minste, til pensjonisttreff for de eldste. Hovedfokus for vårt arbeid har vært å skape et konfirmantopplegg med utgangspunkt i samisk kultur.

Vår menighet strekker seg over 800 kilometer, det byr på spesielle utfordringer med så store avstander. Vi har medlemmer i alle de lokale menighetene innenfor vårt område. Det er ikke mange på hver plass, noe som gir en ekstra utfordring for å legge til rette for aktiviteter, men også synliggjøring. Det har vist seg at vår viktigste oppgave er å skape møteplasser for den samiske befolkningen. En annen viktig oppgave er å gi den norske befolkningen forståelse for at det finnes samer i alle menigheter i vårt område, samt å gi ansatte i kirken frimodighet til å bruke de sørsamiske setninger de har lært. Dette er et langsiktig arbeid som krever tid og ressurser om det skal ha noen effekt.

Takk for meg.

 

Åvtehkh, Minstere jïh gaajhkesh Gærhkoeraerien lïhtsegh!

Dej beeli Nöörjen staate sïjhtin saemien kultuvrem jïh gïelem jamhkelidh. Jaepie göökte-stoerretjuetie jïh uktsie mijjieh Saemien Åålmegem åarjelsaemien dajvesne åadtjoejimh. Jïh edtji orrijidh göökte-stoeretjuetie-luhkiegöökte. Daelie maaje gærhkoe edtja sjæjsjalidh: Saemien åålmegem edtja jåårhkelidh. Gaajhkesh mah dan bïjre soptsestamme jïh tjaaleme sïjhtieh Saemien Åålmegem utnedh. Joekoen vihkeles saemien siebriedahkese. Daelie vaajtelibie Saemien Åålmege edtja nænnoes jïh stïeres sjïdtedh.

Saemien Åålmege eensi barkeminie. Saemien Åålmege badth daerpies almetjidie. Dovne maanah, noerh jïh voeres almetjh dåeredeminie Saemien Åålmegem tseegkedh. Joekoen vihkeles skyllememaanide eevtjedh. Daejtie hov lohkehteminie guktie maehtieh saemien gïeline jïh kultuvrine sjïdtedh.

Saemien Åålmege abpe åarjelsaemien stoere dajvesne. Dajve medtie gaektsiestoereluhkie kilometerh guhkies.  Gaajhki Nidarosen åålmegisnie saemieh årroeminie. Ij leah gellie fïerhtene åålmegisnie, dan åvteste daerpies gaavnesjidh. Numhtie aaj vihkele vuesiehtidh jïh guarkedh saemieh årroeminie abpe dajvesne. Saemien Åålmege sæjhta åarjelsaemien gïelem nænnoestidh. Dellie maa hijven gosse gïele jeala. Dellie tjoerebe eadtjohkelaakan jïh eensilaakan barkedh guktie Saemien Åålmege sjïdteminie.

Jïjnjh gæjhtoe!

Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Avlysning Familiesamlingen 2021

SÅR beklager at de ser seg nødt til å avlyse årets planlagte familiesamling ( 19-21.mars 2021) pga Covid-19 situasjonen.

Lytt til bibeltekster på sørsamisk

Nå kan du høre søndagens tekst på sørsamisk.

SÅR støtter uttalelse fra Samisk kirkeråd

SÅR har i møte 28 sept vedtatt å støtte Samisk kirkeråds uttalelse av 10. sept 2020 om at alle skal føle seg velkommen i kirken.

Uttalelsen gjengis i sin helhet her.

Støtteerklæring til Åarjel-Fovsen og Jillien-Njaarke

-  i forbindelse med vindkraftutbygging i deres reinbeiteområder.

Salmestafett Korona nr 8

Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet.

Hva kan den si oss i dag?

Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros. Vi vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

Nidaros bispedømme er gjennom Samarbeid menighet og misjon (SMM) engasjert i misjonsarbeid i mange land gjennom organisasjonene: NMS, Normisjon, Misjonsalliansen, Israelsmisjonen, Stefanusalliansen, HimalPartner, Areopagos. Hele verden lider av koronapandmien.

Denne salmestafetten er med og støtter de sju organisasjonene i denne tiden, slik at evangeliet gjennom ord og handling kan nå ut til mange mennesker i denne krevende tiden.

Salmestafett korona. Nr 1

Samarbeid menighet og misjon i Nidaros er i gang med en stafett over Davids salmer i denne koronatid. Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros.

- Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet. Hva kan den si oss i dag? Salmestafetten vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

- Misjonsarbeidet lider ekstra sterkt i denne tiden. Aktiviteter må stanse. Folk kan ikke møtes. Menigheter mister fellesskapsfunksjonen. Ansatte i misjonsorganisasjoner permitteres.

- Derfor håper vi at salmestafetten også kan gi økonomisk hjelp til misjonsarbeid vi er involvert i Nidaros

Kirkens SOS

UNDERSØKELSE: ER DET BEHOV FOR KRISETJENESTE PÅ SAMISK?

Samiske gudstjenester og andakter på nett.

Vi opplever nå en tid da vi ikke lenger kan møtes og samles på vanlig vis. Samisk kirkeråd har tatt initiativ til å samle samlet ulike nettressurser med gudstjenester og andakter.

Samisk kirkelivskonferanse 2020

Samisk kirkelivskonferanse = webinar i juni 2020

Webinar onsdag 3. juni.

Se nedenstående informasjon fra Samisk kirkeråd

Avlyser arrangement for Saemien Åålmege.

På grunn av fare for Korona-smitte og at vi må ta vårt ansvar for å begrense smitten, blir planlagte arrangement avlyst eller flyttet. Tiltak vurderes ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger, og der kommuner har innført strengere tiltak enn dette, vil kirken rette seg etter disse.

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS