logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Orre gærja: "Manne mov gïelem bååstede vaaltam"

Skrevet den 27.02.14

Jane Juuso, Varangerbotnen luvhtie, orre gærjam tjaaleme. Goerehtamme man åvteste gellie eah doesth saemiestidh. Dellie gærja viehkine båata.

Tar språket tilbake

Jane Juuso har skrevet bok om språkvitalisering. Hun har forsket på hvordan man kan ta sitt språk tilbake. Hun har holdt mange foredrag og har nå skrevet en bok tilpasset det sørsamiske samfunnet. Hun har også hatt kurs i Östersund om språkvitalisering. Boken har mange praktiske råd om hvordan man kan overvinne språksperrer og negative tankemønster. Hun jobber daglig ved Isak Saba-senteret.

Janne Juuso gie Isak Saba-senterisnie barkeminie, gellien aejkien guessine Staaresne, Saemiedigkien luvnie. Desnie Sylvia Sparrockinie ektine barkeme. Dah guaktah gïelekuvsjem öörneme jïh daelie orre gærja destie sjïdteme.

 

Tjïelke saemiestidh

Jeenjemesh sijhtieh tjïelke saemiestidh. Gosse soptsestieh, dellie geerve sjædta jïh demtieh guktie vaajmoe varkebe tsaapma gosse edtjieh saemiestidh. Dellie maa nåake domtoe. Dåeriesmoerh amma desnie guktie dulhtjestieh jallh daaroestieh.

Gærja viehkine dejtie gïeh sijhtieh åarjelsaemien gïelem soptsestidh jïh eah doesth saemiestidh. Jïh gærja gïelekuvsjen tsiehkide buerkeste. Numhtie maehtebe buerebe guarkedh guktie åarjelsaemien gïelem jealajehtedh.

 

Gïele-tsagkese nåake

Gellie ussjedieh "im asth saemiestidh". Jïh dellie slyöhpoeh saemiestidh. Dan nuelesne gellie dåeriesmoerh tjïekedieh: mejtie vaejvie, skaamoe jallh hujnie? Guktie dellie darjodh?

Gærja buerkeste guktie dej dåeriesmoerigujmie jallh gïele-tsagkesigujmie. Gïele-tsagkese mij akt mij datnem tjöötjeste gosse sïjhth saemiestidh. Dellie ih doesth gænnah.

Gærjesne maehtebe lohkedh jïh lïeredh guktie darjodh gosse numhtie ussjedibie. Aelhkebe gosse åssjalommesidie buerebe daejrebe, dellie maehtebe jeatjhlaakan ussjedidh. Vaejtie mubpien aajkan voejhkelibie saemiestidh. Minngemes raajan gaajhkh dah dåeriesmoerh haajpanieh!

 

 

Teekste : Meerke Krihke Leine Bientie

Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Avlysning Familiesamlingen 2021

SÅR beklager at de ser seg nødt til å avlyse årets planlagte familiesamling ( 19-21.mars 2021) pga Covid-19 situasjonen.

Lytt til bibeltekster på sørsamisk

Nå kan du høre søndagens tekst på sørsamisk.

SÅR støtter uttalelse fra Samisk kirkeråd

SÅR har i møte 28 sept vedtatt å støtte Samisk kirkeråds uttalelse av 10. sept 2020 om at alle skal føle seg velkommen i kirken.

Uttalelsen gjengis i sin helhet her.

Støtteerklæring til Åarjel-Fovsen og Jillien-Njaarke

-  i forbindelse med vindkraftutbygging i deres reinbeiteområder.

Salmestafett Korona nr 8

Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet.

Hva kan den si oss i dag?

Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros. Vi vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

Nidaros bispedømme er gjennom Samarbeid menighet og misjon (SMM) engasjert i misjonsarbeid i mange land gjennom organisasjonene: NMS, Normisjon, Misjonsalliansen, Israelsmisjonen, Stefanusalliansen, HimalPartner, Areopagos. Hele verden lider av koronapandmien.

Denne salmestafetten er med og støtter de sju organisasjonene i denne tiden, slik at evangeliet gjennom ord og handling kan nå ut til mange mennesker i denne krevende tiden.

Salmestafett korona. Nr 1

Samarbeid menighet og misjon i Nidaros er i gang med en stafett over Davids salmer i denne koronatid. Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros.

- Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet. Hva kan den si oss i dag? Salmestafetten vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

- Misjonsarbeidet lider ekstra sterkt i denne tiden. Aktiviteter må stanse. Folk kan ikke møtes. Menigheter mister fellesskapsfunksjonen. Ansatte i misjonsorganisasjoner permitteres.

- Derfor håper vi at salmestafetten også kan gi økonomisk hjelp til misjonsarbeid vi er involvert i Nidaros

Kirkens SOS

UNDERSØKELSE: ER DET BEHOV FOR KRISETJENESTE PÅ SAMISK?

Samiske gudstjenester og andakter på nett.

Vi opplever nå en tid da vi ikke lenger kan møtes og samles på vanlig vis. Samisk kirkeråd har tatt initiativ til å samle samlet ulike nettressurser med gudstjenester og andakter.

Samisk kirkelivskonferanse 2020

Samisk kirkelivskonferanse = webinar i juni 2020

Webinar onsdag 3. juni.

Se nedenstående informasjon fra Samisk kirkeråd

Avlyser arrangement for Saemien Åålmege.

På grunn av fare for Korona-smitte og at vi må ta vårt ansvar for å begrense smitten, blir planlagte arrangement avlyst eller flyttet. Tiltak vurderes ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger, og der kommuner har innført strengere tiltak enn dette, vil kirken rette seg etter disse.

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS