logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Skylleme-maanah Snåasesne tjåanghkenin

Skrevet den 25.02.14

Skylleme-maanah Snåasesne tjåanghkeninDaan tjaktjen skylleme-maanah voestes aejkien Snåasesne gaavnesjin. Golme noere viehkiehtæjjah aaj desnie. Gosse hïelje varki vaasa, dellie badth fuehpie gaajhkem darjodh!


Njieljie skylleme-maanah, golme viehkiehtæjjah jïh golme barkijh Saemien åålmegisnie Snåasesne gaavnesjin. Dellie voestes aejkien gaavnesjin. Mïetsken, dellie edtjieh Plassjesne skylledh.

Jupmel-Aehtjien gieriesvoetine
Dah skylleme-maannah væjkele jïh aavoedin gosse ektesne barkin. Stoere aamhtesi bïjre soptsestin, guktie Jupmel-Aehtjie fïereguhtem gieriesvoetine sjugniedamme. Fïereguhtem daajra jïh eahtsa. Guktie dellie ussjedidh jïh dåemiedidh gosse ektesne? Maam darjodh gosse geerve biejjieh båetieh? Idtjin buektehth gaajhkide vaestiedasside gaavnedh.

Bøla-bovtsem vuartasjin
Gosse numhtie barkeminie, dellie hijven ånnetje eejehtalledh. Laavadahken dellie Bølan gåajkoe vöölkin naa båeries bovtsem vuartasjidh. Desnie gie-akt bovtsem spaenjien nille tjaalehtjamme. Gellie guvvieh desnie, Snåasejaevrien jilliebealesne, gaavnin: ledtiem, tjoejkehtæjjam jïh duvriem.

Lustestalledh
Fïerhten iehkeden dellie lustestallin. Voestes iehkeden åadtjoejin pryövedh goengerinie gaahtjedh, dovne aaksjoem daarhvese hajkedidh. Mubpien iehkeden dellie laavloejin. Govlimh man væjkele dah skylleme-maanah dam "Singstar"em spealadidh! Dah noerh gïeh viehkine, laavanjassh skylleme-maanide dorjeme. Föörhkedin gosse laavanjasside vööjnin, dah edtjin ryöknedh jïh algebrajine barkedh! Destie hov åejjieh sæjloejin. Dellie jis musigkem goltelin gosse guelpesne lïegkestin. Dellie gujht nahkeren sjïdtin. Veedtsin åarajidh.

Teekste: Meerke Krihke Leine Bientie

 

Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Avlysning Familiesamlingen 2021

SÅR beklager at de ser seg nødt til å avlyse årets planlagte familiesamling ( 19-21.mars 2021) pga Covid-19 situasjonen.

Lytt til bibeltekster på sørsamisk

Nå kan du høre søndagens tekst på sørsamisk.

SÅR støtter uttalelse fra Samisk kirkeråd

SÅR har i møte 28 sept vedtatt å støtte Samisk kirkeråds uttalelse av 10. sept 2020 om at alle skal føle seg velkommen i kirken.

Uttalelsen gjengis i sin helhet her.

Støtteerklæring til Åarjel-Fovsen og Jillien-Njaarke

-  i forbindelse med vindkraftutbygging i deres reinbeiteområder.

Salmestafett Korona nr 8

Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet.

Hva kan den si oss i dag?

Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros. Vi vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

Nidaros bispedømme er gjennom Samarbeid menighet og misjon (SMM) engasjert i misjonsarbeid i mange land gjennom organisasjonene: NMS, Normisjon, Misjonsalliansen, Israelsmisjonen, Stefanusalliansen, HimalPartner, Areopagos. Hele verden lider av koronapandmien.

Denne salmestafetten er med og støtter de sju organisasjonene i denne tiden, slik at evangeliet gjennom ord og handling kan nå ut til mange mennesker i denne krevende tiden.

Salmestafett korona. Nr 1

Samarbeid menighet og misjon i Nidaros er i gang med en stafett over Davids salmer i denne koronatid. Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros.

- Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet. Hva kan den si oss i dag? Salmestafetten vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

- Misjonsarbeidet lider ekstra sterkt i denne tiden. Aktiviteter må stanse. Folk kan ikke møtes. Menigheter mister fellesskapsfunksjonen. Ansatte i misjonsorganisasjoner permitteres.

- Derfor håper vi at salmestafetten også kan gi økonomisk hjelp til misjonsarbeid vi er involvert i Nidaros

Kirkens SOS

UNDERSØKELSE: ER DET BEHOV FOR KRISETJENESTE PÅ SAMISK?

Samiske gudstjenester og andakter på nett.

Vi opplever nå en tid da vi ikke lenger kan møtes og samles på vanlig vis. Samisk kirkeråd har tatt initiativ til å samle samlet ulike nettressurser med gudstjenester og andakter.

Samisk kirkelivskonferanse 2020

Samisk kirkelivskonferanse = webinar i juni 2020

Webinar onsdag 3. juni.

Se nedenstående informasjon fra Samisk kirkeråd

Avlyser arrangement for Saemien Åålmege.

På grunn av fare for Korona-smitte og at vi må ta vårt ansvar for å begrense smitten, blir planlagte arrangement avlyst eller flyttet. Tiltak vurderes ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger, og der kommuner har innført strengere tiltak enn dette, vil kirken rette seg etter disse.

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS