logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

NORSK

Skylleme-maanah Snåasesne tjåanghkenin

Skrevet den 25.02.2014

Skylleme-maanah Snåasesne tjåanghkeninDaan tjaktjen skylleme-maanah voestes aejkien Snåasesne gaavnesjin. Golme noere viehkiehtæjjah aaj desnie. Gosse hïelje varki vaasa, dellie badth fuehpie gaajhkem darjodh!

Orre gærja: Dah golme åerpenh

Skrevet den 26.02.2014

Anita Dunfjeld Aagård lea åemie Pöövle Vesterfjellen (1921-2000) heamturem ohtsedamme jïh dellie gærja "Dah golme åerpenh" sjïdti gosse Katarina Blind guvvieh darjoeji.

Orre gærja: "Manne mov gïelem bååstede vaaltam"

Skrevet den 27.02.2014

Jane Juuso, Varangerbotnen luvhtie, orre gærjam tjaaleme. Goerehtamme man åvteste gellie eah doesth saemiestidh. Dellie gærja viehkine båata.

Tar språket tilbake

Jane Juuso har skrevet bok om språkvitalisering. Hun har forsket på hvordan man kan ta sitt språk tilbake. Hun har holdt mange foredrag og har nå skrevet en bok tilpasset det sørsamiske samfunnet. Hun har også hatt kurs i Östersund om språkvitalisering. Boken har mange praktiske råd om hvordan man kan overvinne språksperrer og negative tankemønster. Hun jobber daglig ved Isak Saba-senteret.

Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

Nettside levert av InBusiness AS