logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Hovedside

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

«Dej ij naan gåetieluhpie/Det var ikke rom for dem»

«Også mange unge føler seg ensomme i jula,» blir det meldt på NRK. Og andre tar sjansen på nye kjennskap og inviterer ukjente til selskap og samvær. Det er godt å bli ønsket velkommen, bli gitt rom. Vi kjenner juleevangeliet, de to på vandring. Hun med voksende mage, men herberget var fullt. De fikk ikke husrom.

marjankapeelle_mklb2.jpg

Mennesker er på vandring i dag. Noen er på vandring bort fra noe, fra krig eller sult, fra vold og fare. De har ikke husrom der de skulle kjenne seg hjemme. Utrygghet og nød driver dem bort. Verdens flyktningestrømmer har ikke stoppet opp og krisesentre her hjem melder om stor pågang i høytider.

Andre er på vandring til noe. Hjem til jul, til familie, venner og fellesskap. Noen reiser i glede, andre i usikkerhet. Spenninger i familien kan kjennes ekstra sterke når forventningen til kos og hygge er som størst. Får jeg rom hos mine nære? Gir jeg rom til de som har valgt en annen veg enn meg?

Jeg ser fram mot et rom som skal innvies den 6. februar 2017 i Nidarosdomen. Rommet er et alter laget av den sørsamiske kunstneren Folke Fjällström. Det skal ønske velkommen og gi gjenkjennelse til en folkegruppe som ofte har møtt stengte kirkedører med sitt språk og sin kultur. Kirka har stengt dører. «Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham,» skriver Johannes i sitt juleevangelium (Joh 1,11). Når vi blir oss selv nok kan vi stenge ute Herren. Det er fullt i vårt herberge. Det er ikke plass for dem som er på vandring. Men det er godt å få rom, og det er godt å gi rom til andre.

I alle forventninger og ønsker vi lever med, blir det fullt hos oss eller har vi plass til dem som kommer – til Han som kommer? Advent er kanskje ventetid, men det betyr at det er en som kommer til oss. Herren kommer, og det i en skikkelse vi ikke forventer. Vi kan ta imot ham gjennom å ta imot hverandre, alle vi forskjellige som søker etter rom og fellesskap i et herberge.

«Akk, kom jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn.
Og full av lengsel sukke: Kom, Jesus, dog herinn!
Det er ei fremmed bolig. Du har den selv jo kjøpt,
så skal du blive trolig her i mitt hjerte svøpt.»

Norsk salmebok 2013 nr. 38 v. 7

 

Bibeltekst fra Lukas evangelium kap 2 vers 4-7, hentet fra www.bibel.no:

Sørsamisk:
Josef aaj Galilejeste, Nasareten staareste vöölki, Judejese Daviden staarese man nomme Betlehem, juktie Daviden gåeteste jïh maadtojste lij. Jïjtse faelhkienïejtine Maarjine, gie nåajsan, vöölki edtji tjaalasovvedh. Goh ligan desnie, biejjie bööti gosse galki baersieldidh, jïh voestes baernemse reakadehti. Juktie dej ij naan gåetieluhpie, tjoeveri maanam njåatsoestehtedh jïh kråbpose bïejedh.

 

Norsk:
Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.

Strategiplan

Strategiplan 2013-2015.jpg

         

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Seniortreff i Røyrvik

Årets seniortreff foregikk i Røyrvik i strålende vær.

Tema i år var kulturminner.

Den første dagen var vi i og rundt Røyrvik kirke. Den andre dagen var vi rundt og såg på kulturminner rundt i kommunen. Den siste dagen kom Charlotta Kappfjell og fortalte om sitt prosjekt om samiske salmer og sanger.

Velkommen til Saemien Åålmeges ungdomstreff 9-12.2.2017 -Tåante 2017

Velkommen til Saemien Åålmeges årlige ungdomssamling i Trondheim!

Torsdag 9.2- søndag 12.2. Vi starter torsdag kveld kl. 18.00 med mat på Egon i Kongens gate. Vi avslutter søndag omtrent kl .13.

Ungdom tilknyttet det sørsamiske området mellom 14-30 (født 2002-1987), Medlemmer i Saemien Åålmege vil bli prioritert.

Ungdomssamlinga er blitt mulig takket være midler fra Sametinget.

Påmeldingfrist: Innen mandag 23.1 kl 15.00 til Meerke

De 20 første som melder seg på får plass. «Først-til-mølla»-prinsippet gjelder!

Gjenutgivelse av Maarhkosen vaentjele

På visitasen vil vi også presentere gjenutgivelsen av «Maarhkosen vaentjele» - Markusevangeliet. Det var den første bibeldelen som ble utgitt på sørsamisk og innlest av Anna Jacobsen (1924-2004). Mange vil nok glede seg over gjenhøret med hennes stemme. Den ble utgitt på kassett i 1993 men er nå gjort tilgjengelig i CD-format.

Arbeidet med bibeloversettelsen ble gjort av prest Bierna Bientie og Anna Jacobsen, og ble belønnet med «Bibelprisen» i 1997.   Markusevangeliet på sørsamisk har fått tittelen «Jupmelen rijhke lea gietskesne» – «Guds rike er kommet nær».

Konferanse "Forsoningsprosesser og urfolk - Sannhet, helbredelse og transformasjon" i Trondheim 20.-21. juni 2016.

Urfolk over hele verden kjemper for anerkjennelse, overlevelse og rett til å eksistere som egne, selvbestemte folk. Kolonihistoriens virkninger i nåtid på både urfolk og majoritetsamfunn inngår i dette bildet. Dette gjør forsoning til et svært aktuelt tema.

Arbeider med rettsak om Fosen-utbygginga

Åarjel Fovsen Njaarke har ikke gitt opp å stoppe bygginga av vindparkene på Fosen.

Saka om utbygginga på Fosen kan ha stor betydning for andre byggeplaner. Det arbeides nå med rettslig prøving av utbyggingsvedtakene. Til det trengs det støtte.

Les mer ...

Slutter som generalsekretær i Samisk kirkeråd

Tore Johnsen vil fra høsten av fratre sin stilling som generalsekretær i Samisk kirkeråd. Han vil da starte på et PhD-studium i «World Christianity» ved universitetet i Edinburgh.

Det er veldig interessant å arbeide i Samisk kirkeråd. Man møter mange flotte mennesker og gis mulighet til sammen med andre å styrke arbeidet med samisk kirkeliv og urfolk i Den norske kirke, sier Tore Johnsen.

Det vil nå bli mer tid til teologisk studium der Johnsen vil jobbe videre med utgangspunkt i samiske tradisjoner. Men først er det fullt fokus på å fullføre arbeidet i Samisk kirkeråd.

Samisk konfirmantleir 2016

I begynnelsen av mars samles samiske konfirmanter til den tredje landsdekkende samiske konfirmantleiren i Norge. Samisk identitet og kristen tro står i fokus.

Foto: Fra konfirmantleir i Alta 2015

Saemien Ååmeges ungdomstreff 2016

Buerie båeteme tjåanghkose noeride!                           

Velkommen til Saemien Åålmeges ungdomstreff 12-14.2.2016

Vindkraft, reindrift og valg.

Komplettering av artikkel i DD 3/2015.

I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget har vi stilt noen spørsmål til politikerne i Nordland, Nord- og Sør-Trøndelag fylkene samt Bindal, Namsskogan, Åfjord og Roan kommune. Spørsmålene ble sendt pr. epost i sommer på de adressene vi fant tilgjengelige. Vi synes svarprosenten var skuffende lav, godt under halvparten. Noe skyldtes sommerferie og vanskeligheter med å finne riktig konktaktinformasjon. Etter at DD gikk i trykken har vi fått noen flere svar, og disse er også tatt med under her.

Vi ba om korte svar, selv om korte svar ofte blir for enkle. Svarene vi gjengir her er i den lengde vi fikk dem inn.

Vi stilte følgende spørsmål: 1) Bør vindkraftprosjektene i Kalvvatnan/Fosen gjennomføres? 2) Hva er de viktigste grunnene for ditt/partiets standpunkt? 3) Hva er din/ditt partis tanke for reindrifta i ditt fylke/din kommune?

Barn og unge trenger Gaske-Nöörjen Samienskovle /Sameskolen i Midt-Norge!

Saemien Åålmege, samisk menighet i sørsamisk område, vil på det sterkste oppfordre regjering og Storting til å endre forlslaget til statsbudsjett 2016 slik at Gaske-Nöörjen Samienskovle kan forstette sin drift.

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS